093 6547777
0936547777
095 6547777
0956547777
097 6547777
0976547777

Запорукою надійності Страхової Групи «ТАС» є її інформаційна відкритість та прозорість. СГ «ТАС» надає для ознайомлення інформацію з основних фінансових показників, що характеризують фінансову стабільність компанії, надійність компанії та відображають її зростання та динамічний розвиток.

Безумовно, найголовнішими показниками для клієнтів є обсяг страхових премій, виплачені відшкодування та резерви, оскільки саме ці показники відображають рівень виконання страховою компанією своїх зобов’язань за укладеними Договорами страхування та забезпечення страховиком майбутніх виплат страхових відшкодувань.

«Страхові премії» характеризують обсяг коштів, отриманих страховиком за договорами страхування та перестрахування. Розмір страхових премій відображає забезпечення страховиком майбутніх виплат страхового відшкодування (страхових сум).

Показник «Страхові виплати»характеризує обсяг коштів, фактично виплачених страховиком за страховими випадками. Виплата відшкодування здійснюється страховиком за договорами страхування або, за законодавством, на основі заяв страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, зазначених умовами договору) та страхового акту (аварійного сертифікату), що складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, визначеній страховиком.

Показник «Страхові резерви» характеризують забезпечення страховиком майбутніх виплат страхового відшкодування (страхових сум). Показник визначає ступінь розміщення коштів, за рахунок яких покриваються зобов’язання страхової компанії, в інвестиційних активах та коштах.

Показник «Статутний капітал» показує рівень зацікавленості власника в розвитку страховика.

Показник «Активи» характеризує обсяг коштів страхової компанії, що інвестовані в цінні папери, нерухомість, рахунки та депозити в банках, інші матеріальні цінності та права вимоги. Джерела цих коштів – статутний та резервний капітал, технічні резерви, сума нерозподіленого прибутку та інші пасиви.

Показник «Гарантійний фонд страховика» складається з додаткового та резервного капіталу, а також суми нерозподіленого прибутку.